Jdi na obsah Jdi na menu
 


article preview

PROVOZNÍ ŘÁD LYŽAŘSKÉHO STŘEDISKA AŠ

 

I. Všeobecné podmínky

1.1. Vstup do lyžařského areálu Aš je na vlastní riziko návštěvníka.

1.2. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům, provoznímu řádu a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.

1.3. Dodržování provozního řádu v lyžařském areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněná osoba je každý pracovník areálu.

II. Provoz vleku

2.1. Provozní doba vleku

 Provoz vleku pro veřejnost je v zimních měsících v době uvedené na informační tabuli.

 2.2. Uzavření vleku z provozních důvodů :

 Při silném větru, bouři, technických poruchách a v jiných případech vyšší moci má  provozovatel povinnost vlek uzavřít.

 2.3. Jízdenky a jízdné

 Zakoupením jízdenky s účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v lyžařském středisku Aš.Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje údaje na jízdence. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2.4. Účastník přepravy je povinen zejména :

 a)     mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat před nástupem na dopravní zařízení

 b)    dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a obsluhy dopravního zařízení

 c)     majitelé nepřenosných celosezónních jízdenek se na výzvu oprávněné osoby prokáží platným dokladem totožnosti

 2.5. Platným jízdním dokladem je :

 a)     jízdenka pro jednotlivou jízdu na dopravním zařízení

b)    jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu

 2.6. Prodej odpoledních časových jízdenek probíhá nejdříve 30 minut před vyznačenou platností

 2.7. Náhrada jízdného se poskytuje pouze:

 a)     při úraze na přepravních zařízeních způsobených provozem zařízení, prokázaným zápisem u provozovatele lyžařského střediska Aš

 b)    pokud z důvodu technické poruchy nebo výpadku elektrického proudu nejede vlek déle než 2 hodiny

2.8. Požadavek na zlevněné jízdné musí být  pokladní(mu) nahlášen před zakoupením jízdenky. Jedná se o:

a)     děti do 6 let nebo do tělesné výšky 120 cm

 b)    děti do 12 let nebo do tělesné výšky 150 cm

 c)    osoby starší 65 let

 2.9. Oprávněná osoba má právo návštěvníkovi střediska odebrat jízdenku bez náhrady její nominální ceny zejména v případech, že:

 a)     jízdenka je úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji

b)    jízdenka je použita neoprávněnou osobou

 c)     jízdenka je jiným způsobem neplatná

d)    v případě hrubého porušení provozního řádu na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratích

 2.10. Jízda na vleku

 Na lyžařském vleku je dovolena přeprava pouze jedné osoby. Přeprava dětí do 6-ti let, které nejsou schopné samostatné jízdy na jednomístném vleku, je povolena pouze osobám starších 18 let a  po domluvě s obsluhou.Přeprava dítěte probíhá tak,že jedna lyže dospělé osoby je mezi lyžemi dítěte a dítě se opírá o koleno a stehno této nohy.Za uvedený způsob přepravy plně zodpovídá dospělá osoba,která přepravu realizuje

 2.11.  Z bezpečnostních důvodů není dovolena přeprava dětí 

a)     v náručí

b)    na zádech

 c)     v podpaží.

 Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.

 2.12. Během jízdy není dovoleno :

 a)     vystupovat z trasy lyžařského vleku mimo výstupní stanici

b)    umožnit přistoupení další osoby

 c)     křižovat trasu lyžařského vleku, vyjíždět ze stopy

 Při jízdě na lyžařském vleku či sjezdovkách je zakázáno kouřit.

 Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Zneužití STOP tlačítka se trestá vyloučením z přepravy.

 III. Provoz sjezdových tratí

 3.1. Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařského vleku. Sjezdové tratě nesmí nikdo užívat před oficiálním otevřením tratí. Výjimky jsou pouze při předem nahlášených soutěžích, eventuálně trénincích v rámci těchto soutěží.

3.2.Na upravených sjezdových tratích se návštěvníci (lyžaři a snowboardisté) pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků

3.3. Pěším turistům je pohyb po sjezdových tratích zakázán.

 3.4.Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:

 a)     každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti

b)    je přísně zakázán vjezd do porostů podél tratí a výjezd z porostů na trať

 c)     předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící

 d)    je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí

e)     bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary ( např. slalomy, sněhové můstky apod.)

 f)     každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele

g)    každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto Provozního řádu a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdových tratí a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí

Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně uzavřena a označena.

 Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

IV. Úprava sjezdových tratí

4.1. Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozní doby vleku uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu

 4.2. S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu lyžařských vleků :

 a)     k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.

b)    k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky. Je nepřípustné manipulovat s zařízením systému zasněžování.

V. Platnost provozního řádu

 Tento provozní řád platí od 01.12.2008.

  

Ašské lesy s.r.o.
IČ: 28035291